Pradinis

Naujienos

Apie projektą

Veiklos

Seminarai

Žodynas

Žmonės

Mokomoji medžiaga

Kontaktai


Lietuvos biochemiku draugija

Apie projektą

Projektas "LIETUVOS BIOCHEMIKŲ DRAUGIJOS POTENCIALO KURTI ŽINIŲ VISUOMENĘ DIDINIMAS“

Lietuvos Biochemikų draugija vykdo projektą „Lietuvos Biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-022, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“.

Sutartis: 2010-04-01 d. pasirašyta dvišalė projekto finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos biochemikų draugijos.

Projekto finansavimas: iki 353 783,00 Lt.

Projekto trukmė: 2010-04-01 - 2012-03-31

Projekto esmė: Biochemija svarbi vystant inovatyvias MTEP sektoriaus aukštasias technologijas (bio~ ir nanotechnologija, biofarmacija, molekulinė biomedicina), kurios lemia žinioms imlių pramonės ir verslo sričių plėtrą Lietuvoje. Lietuvos biochemikų draugija (LBD) yra 50 metų veikianti mokslininkų asociacija, jungianti 200 mokslininkų ir tyrėjų iš 18 mokslo institucijų Vilniuje ir Kaune. LBD veiklas riboja LBD biudžetas, formuojamas iš nario mokesčio ir paramos lėšų. Projektu siekiama panaudoti naujas ES fondų finansavimo galimybes šiai problemai spręsti. Projekto tikslas yra sistemiškai skatinti LBD veiklas, siekiant stiprinti šios mokslų krypties tyrėjų potencialą ir gebėjimus, kuriant žinių visuomenę Lietuvoje. Projektas užtikrina profesinį LBD narių tobulinimąsi visuose karjeros etapuose, nes stiprina tam skirtas LBD veiklas: LBD bendradarbiavimą su kitomis tyrėjų asociacijomis (Lietuvos ir užsienio) bei verslo įmonėmis, renginių (profesinių seminarų, konferencijų, bendriesiems gebėjimams ugdymo programos) organizavimą, akademinę ir virtualią leidybą, inovatyvių mokymo priemonių kūrimą, įgalina didinti tinklalapio turinio informacinę vertę, viešinimo ir informacijos sklaidos veiksmingumą. LBD įsigyja įrangą moksliniams renginiams organizuoti, mokymo priemonėms kurti ir informacijos sklaidai. ES parama suteikia iki šiol nebuvusių galimybių šiai veiklų programai įgyvendinti kviesti aukščiausios kompetencijos vykdytojus, aktyvius Lietuvos ir užsienio mokslininkus, tai užtikrina veiklos kokybę. Vykdant šias veiklas, bus gerinama tikslinės grupės (LBD mokslininkų ir tyrėjų) situacija, nes tiesiogiai tenkinami profesiniai jos narių poreikiai nuolat tobulinti kvalifikaciją, kompetenciją bei ugdyti bendruosius gebėjimus. Projekto pridėtinę vertę sudaro suteikiamos LBD veiklų prieinamumas kitoms tyrėjų organizacijoms, veiklų sistemingumas ir jų kokybės didinimas, naujos LBD veiklos - bendrųjų gebėjimų ugdymo programa ir tinklalapio duomenų bazių bei vaizdo filmų kūrimas.

Projekto tęstinumas: Projektui pasibaigus, LBD valdyba perima jo rezultatus ir naudoja pagal paskirtį, tęsdama visuomenines veiklas. Sukurtų projekto rezultatų finansinis ir fizinis tęstinumas užtikrinamas, nes įgyta įranga ir dalis projekto leidinių lieka LBD turto apskaitoje ir toliau naudojami veikloms. Veiklų tęstinumas: A) LBD tinklalapio veikla tęsiama, atnaujinamas turinys prieinamas vartotojams; B) sukurti vaizdo filmai prieinami internete, nemokamai platinami; C) mokslinių seminarų ir bendrųjų gebėjimų ugdymo mokymų medžiaga viešai prieinama internete. Projekto rezultatai (A-C) ir leidiniai naudingi neribotam vartototojų skaičiui. Projekto renginių dalyviai žinias ir gebėjimus taiko profesinei veiklai, mokslo komunikacijai, todėl didėja tyrėjų mokslinių publikacijų kokybė, skaičius, tyrėjų verslumas, mokslo komunikacijos kokybė. Dėl sustiprėjusių tarpinstitucinių ir tarptautinių tyrėjų ryšių didėja paraiškų tarptautinėms mokslo programoms skaičius.