Pradinis

Naujienos

Apie projektą

Veiklos

Seminarai

Žodynas

Žmonės

Mokomoji medžiaga

Kontaktai


Lietuvos biochemiku draugija

Veikla

Biochemijos terminų žodynas (lietuvių-anglų k.)

A B C D E F G H J K L M N O P R S Š T U V Z Ž W X

U

Lietuviškas terminas

Angliškas (lotyniškas) atitikmuo

Ub

Ub

ubichinolis

ubiquinol

ubichinolio citochromo c oksidazė

ubiquinol-cytochrome c oxidase

ubichinonas

ubiquinone

ubichinono reduktazė

ubiquinone reductase

ubikvitinas

ubiquitin

ubikvitiną aktyvinantis fermentas E1

ubiquitine activating enzime E1

ubikvitiną konjuguojantis fermentas E2

ubiquitin-conjugating enzyme E2

ubikvitino baltymų ligazė E3

ubiquitin-protein ligase E3

UDP

UDP

UDPgalaktozė

UDPgalactose

UDP-galaktozės 4-epimerazė

UDPgalactose 4-epimerase

UDPGlc

UDPGlc

UDP-gliukozė

UDPglucose

UDP-gliukozės 6-dehidrogenazė

UDPglucose 6-dehydrogenase

UDP-gliukozės 4-epimerazė

UDPglucose 4-epimerase

UDP-gliukozės heksozės-1-fosfato uridililtransferazė

UDPglucose-hexose-1-uridylyltransferase

UDPgliukozės pirofosforilazė

UDPglucose pyrophosphorylase

UDP-gliukuronato 4-epimerazė

UDPglucuronate 4-epimerase

UDPG

UDPG

UDPGal

UDPGal

UDP-gliukuronato 5'-epimerazė

UDPglucuronate 5'-epimerase

UDP-gliukuronoziltransferazė

UDPglucuronosyltransferase

UDPGT

UDPGT

UGT

UGT

UDP-N-acetilgliukozamino dehidrogenazė

UDP-N-acetylglucosamine dehydrogenase

UDP-N-acetilgliukozamino dolichilfosfato-N-acetilgliukozamino fosfotransferazė

UDP-N-acetylglucosamine-dolichil-phosphate-N-acetyl-glucosamine phosphotransferase

UDP-N-acetilgliukozamino 2-epimerazė

UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase

UDP-N-acetilgliukozamino 4-epimerazė

UDP-N-acetylglucosamine 4-epimerase

ultracentrifuga

ultracentrifuge

ultragarsas

ultrasound

ultrafiltravimas

ultrafiltration

ultrastruktūra

ultrastructure

ultravioleto endonukleazė

ultraviolet-endonuclease

ultravioletinė spinduliuotė

ultraviolet radiation

umbeliferonas

umbelliferone

UMP

UMP

cUMP

cUMP

UMP sintazės

UMP synthases

undekaprenolis

undecaprenol

undekaprenilfosfatas

undecaprenyl phosphate

undekaprenolfosfatas

undecaprenol phosphate

undulinas

undulin

universalusis indikatorius

universal indicator

uniportas

uniport

ur

ur

Ura

Ura

uracilas

uracil

uracil-DNR N-glikozilazė

uracil-DNA N-glycosylase

uranas

uranium

uratas

urate

urato oksidazė

urate oxidase

urikazė

uricase

Urd

Urd

urėja

urea

ureazė

urease

ureidas

ureide

ureido augalai

ureide plants

ureidogrupė

ureide group

5-ureidohidantoinas

5-ureidohidantoine

ureidorūgštis

ureido acid

ureidosukcinazė

ureidsuccinase

ureogeninis

ureogenic

ureosmosinis

ureosmotic

ureoteliniai organizmai

ureotelic organisms

5'-uridilo rūgštis

uridylic acid

5'-uridililfosfatas

5'-uridylyl phosphate

5'-uridilo fosfatas

5'-uridylic phosphate

uridinas

uridine

uridino 2',3'-ciklofosfatas

uridine 2',3'-(cyclic)phosphate

uridino 3',5'-ciklofosfatas

uridine 3',5'-(cyclic)phosphate

uridino 5'-difosfatas

uridine 5'-diphosphate

uridino difosfato galaktozė

uridine diphosphate galactose

uridino difosfato gliukozė

uridine diphosphate glucose

uridino difosfogalaktozė

uridine diphosphogalactose

uridino difosfogliukozė

uridine diphosphoglucose

uridino difosfosacharidas

uridinediphosphosugar

uridino kinazė

uridine kinase

uridino 5'-monofosfatas

uridine 5¢-monophosphate

uridino 5'-monofosfato sintazė

uridine 5¢-monophosphate synthase

uridino fosfatai

uridine phosphates

uridino 3’,5’-fosfatas

uridine 3’,5’-phosphate

uridino monofosfokinazė

uridine monophosphokinase

uridino fosforilazė

uridine phosphorylase

uridino 5'-trifosfatas

uridine 5¢-triphosphate

uridilas

uridyl

uridilatas

uridylate

5'-uridililfosfatas

5'-uridylyl phosphate

uridililas

uridylyl

uridililą šalinantis fermentas

uridylyl removing enzime

uridililinimas

uridylylation

uridililo transferazė

uridylyltransferase

uridilo rūgštis

uridylic acid

uridilo transferazė

uridyl transferase

urikazė

uricase

urikolizė

uricolysis

urikoteliniai organizmai

uricotelic organisms

urobilinas

urobilin

urobilinas IXa

urobilin IXa

urobilinogenas

urobilinogen

urobilinogenas IXa

urobilinogen IXa

urodilatinas

urodilatin

uroflavinas

uroflavin

urolavinas

urolavin

urogastronas

urogastron

urogeno-III metilazė

urogen-III methylase

urokano rūgštis

urocanic acid

urokinazė

urokinase

uromodulinas

uromodulin

uronatas

uronate

urono rūgštys

uronic acids

uroporfirino-III metilazė

uroporphyrin-IIIC-methylase

uroporfirino-IIIC-metiltransferazė

uroporphyrin-IIIC-methyltransferase

uroporfirinogeno dekarboksilazė

uroporphyrinogen decarboxylase

uroporfirinogeno-III kosintazė

uroporphyrinogen-III cosynthase

uroporfirinogeno-III kosintetazė

uroporphyrinogen-III cosynthetase

uroporfirinogeno-III sintazė

uroporphyrinogen-III synthase

5α-ursanas

5α-ursane

ursodeoksicholio rūgštis

ursodeoxycholic acid

ursolio rūgštis

ursolic acid

U-snRNR

U-snRNA

U-snRNP

U-snRNP

uteroferinas

uteroferrin

uteroglobinas

uteroglobin

UTP

UTP

UTP-gliukozės 1-fosfato uridililtransferazė

UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase

UDP gliukozės pirofosforilazė

UDPglucose pyrophosphorylase

UTP-heksozės 1-fosfato uridililtransferazė

UTP-hexose-1-phosphate uridylyltransferase

UTP-ksilozės 1-fosfato uridililtransferazė

UTP-xylose-1-phosphate uridylyltransferase

utropinas

utrophin

uvomorulinas

uvomorulin

Utter reakcija

Utter reaction

užkrečiamoji nukleorūgštis

infectious nucleic acid

užpildo baltymai

luminal proteins

užpildo metalopeptidazė 2

matrix metalloproteinase 2