Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


gyvunai Skyriai

Biologinių modelių skyrius

Bandomųjų gyvūnų laboratorija

Kontaktai

dr. Virginija Bukelskienė, virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt, tel. 8 (5) 2234408
dr. Daiva Baltriukienė, daiva.baltriukiene@bchi.vu.lt, tel. 8 (5) 2234379
Emilija Baltrukonytė, emilija.baltrukonyte@gmc.vu.lt, tel. 8 (5) 2234417


VU GMC Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus bandomųjų gyvūnų laboratorija yra įsikūrusi GMC pastato cokoliniame aukšte. Laboratorijoje auginamos bandomosios pelės, žiurkės ir triušiai. Įėjimas į bandomųjų gyvūnų laboratoriją yra kontroliuojamas, į patalpas patekti ir jose dirbti gali tik Biologinių modelių skyriaus darbuotojai ir GMC dirbantieji, vykdantys su Biochemijos instituto administracija ir Biologinių modelių skyriumi suderintus projektus.

2016 m. liepos 11 dieną LR Maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko – valstybinės valstybinio veterinarijos inspektoriaus įsakymu Nr. 69V1-267 laboratorijai suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai, suteikiantys laboratorijai teisę veisti (Nr. LT 59-13-001) ir tiekti (parduoti) gyvūnus (Nr. LT 60-13-001) bei juos naudoti eksperimentiniam darbui (Nr. LT 61-13-004).

2017 m. kovo 1-mos dienos Vilniaus universiteto rektoriaus ir Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus įsakymu Nr. R-64/R8-201 sudaryta abiejų institucijų jungtinė Gyvūnų gerovės taryba, kuri rūpinasi bandomųjų gyvūnų gerove.

Bandomųjų gyvūnų laboratorijoje yra įrengti pelių, žiurkių ir triušių laikymo kambariai. Visuose gyvūnų kambariuose yra įrengta reikalavimus atitinkanti vėdinimo sistema, palaikoma pastovi kiekvienai gyvūnų grupei pritaikyta patalpų oro drėgmė ir temperatūra, įrengtas kontroliuojamas 12+12 val. apšvietimo režimas. Visi kambariai aprūpinti kiekvienai gyvūnų grupei pritaikyta įranga.

Gyvūnų kambariai, kuriuose įrengti stelažai triušių, žiurkių, pelių narveliams laikyti.

Gyvūnų laboratorijoje yra atskirtos patalpos skirtos genetiškai modifikuotoms pelėms laikyti. Tai yra specialias sąlygas atitinkantys kambariai, kurie yra visiškai izoliuoti nuo kitų gyvūnų patalpų, juose palaikoma sugriežtinta klimato kontrolė (temperatūra, drėgmė, vėdinimo intensyvumas), čia pastatyti individualiai ventiliuojamų narvelių blokai. Šiuose narveliuose galima laikyti ypatingo režimo reikalaujančias peles. 2017 m. kovo 31 d. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atliko patikrinimą ir nustatė, kad šios gyvūnų patalpos atitinka 1-mai GMM riboto naudojimo klasei keliamus reikalavimus, t.y., jose yra tinkamos sąlygos darbui su genetiškai modifikuotomis pelėmis.

Genetiškai modifikuotoms pelėms laikyti skirta patalpa, kurioje įrengta individualiai ventiliuojamų pelių laikymo narvelių sistema su valdymo moduliu.

Centro ir kitų institucijų darbuotojams, norintiems vykdyti eksperimentus su gyvūnais, yra įrengta bendros prieigos laboratorija. Šioje laboratorijoje gali dirbti visi, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir yra su Biochemijos instituto administracija ir Biologinių modelių skyriumi suderinę savo darbus.

Bendros prieigos laboratorija, skirta centro ir kitų institucijų darbuotojams.

Gyvūnų laboratorijoje įrengta standartus atitinkanti operacinė, joje yra visa pagrindinė pelių, žiurkių bei triušių operacijoms reikalinga įranga: šildomas operacinis stalas su apšvietimu, anestezijos sistema, dirbtinio kvėpavimo aparatas, kraujo dujų analizatorius, elektrinis peilis, echoskopas Hitachi EUB—7000HV ir kiti prietaisai. Einamieji laboratoriniai tyrimai atliekami atskirame procedūrų kambaryje.

Kairėje– operacinės vaizdas, dešinėje – procedūrų kambarys.

Eksperimentus, kuriuose naudojami gyvūnai, savarankiškai gali vykdyti darbuotojai, turintys tinkamą kvalifikaciją, t.y., baigę Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursą (80 akademinių valandų), išlaikę baigiamąjį egzaminą ir gavę kvalifikacinį pažymėjimą. Mokymai vyksta VU Gyvybės mokslų centre. Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursas yra studijų dalykas, dėstomas gamtamoksliams studentams-magistrantams. Kurso programą, be VU vadovybės, 2015-06-25 d. raštu Nr. B6-(1.9)-1613 yra patvirtinęs ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius, kuris Vilniaus universitetą yra pripažinęs asmenų, dirbančių su bandomaisiais gyvūnais, mokymų organizatoriumi. Kurso užsiėmimus gali lankyti ir darbuotojai, norintys įgyti darbo su gyvūnais kvalifikaciją. Kursas skaitomas rudens semestre, vyksta paskaitos ir praktikos darbai. Praktikos darbai organizuojami bandomųjų gyvūnų mokomojoje laboratorijoje. Daugiau informacijos apie kursus galima gauti el. paštu virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt.

Mokomoji laboratorija

GMC Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus bandomųjų gyvūnų laboratorijoje visi darbuotojai turi kvalifikacinius pažymėjimus, kurie suteikia teisę planuoti ir vykdyti eksperimentus su gyvūnais. Jie vykdo mokslinius ir užsakomuosius projektus, padeda centro darbuotojams įgyvendinti jų projektus.


Informacija projektų pareiškėjams, planuojantiems moksliniame darbe naudoti bandomuosius gyvūnus


Planuojant mokslinį projektą ar užsakomuosius tyrimus, kuriuose numatoma naudoti bandomuosius gyvūnus, metodines eksperimentų detales dar planavimo stadijoje bbūtina suderinti su dr. Virginija Bukelskiene (tel. 2234408, el. p. virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt arba užeiti į V205 kabinetą).

Gavus finansavimą ir ruošiantis įgyvendinti projektą, apie tai el. paštu informuojama dr. Virginija Bukelskienė ir GMC Biochemijos instituto administracija.

Gyvūnai eksperimentams gali būti įsigijami tik iš sertifikuotų tiekėjų (užsienio ar Lietuvos, parduoti gyvūnus turi teisę ir GMC Biochemijos instituto bandomųjų gyvūnų laboratorija). Jei planuojama naudoti genetiškai modifikuotas peles, būtina gauti Aplinkos ministerijos leidimą. Tuo tikslu rengiama paraiška ministerijai

Jei planuojama gyvūnus įsivežti ne iš Europos sąjungos šalių, reikia gauti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.

Turint minėtus leidimus, yra ruošiama paraiška bandomųjų gyvūnų etikos komisijai . Paraiškos ruošimas derinamas su dr. Virginija Bukelskiene. Tik gavus etikos komisijos leidimą galima pradėti eksperimentus.

Kadangi gyvūnų eksperimentams reikia tinkamai pasirengti, gyvūnų veisimas, jų transportavimas, dokumentų sutvarkymas užima gana daug laiko, todėl prašoma tokius darbus planuoti iš anksto.

GMC Biochemijos instituto bandomųjų gyvūnų laboratorijoje išveistų gyvūnų ir gyvūnų laikymo (atvežtų ar GMC įsigytų) kainos yra patvirtintos 2016-11-23 d. Vilniaus universiteto Tarybos nutarimu Nr. T-2016-13-3.


VU Biochemijos instituto teikiamų laboratorinių gyvūnų (pelių, žiurkių ir triušių) pardavimo bei toksikologinių tyrimų, naudojant šiuos gyvūnus, paslaugų įkainiai