Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija

ES parama


Orai Vilniuje

   

Vilniaus Universitetas
Biochemijos institutas

 

Mokslininkų g. 12   
LT-08662 Vilnius

Tel.: 8-5 2729144
El.p.: biochemija@bchi.vu.lt
Vilniaus Universiteto naujienos

MITA kvietimas

2014 08 25
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra paskelbė kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms, teikti paraiškas laboratorijų akreditacijai 2014 m. skirtoms lėšoms gauti. Lėšų skyrimo pagal šią priemonę tikslas - skatinti institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas laboratorijų veiklos rezultatais, konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtra, resursų taupymas, klaidų prevencija, efektyvus laboratorijų administravimas.

Paraiškos priimamos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. spalio 31 d. 10.00 val.

MITA kvietimas

2014 08 25
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra finansuoja Lietuvos tyrėjams kelionių išlaidas į tarptautinius renginius.

Remiamos veiklos:
- Informaciniai ir partnerių paieškos renginiai (tyrėjų ir mokslo vadybininkų dalyvavimas)
- Konsorciumo susitikimai užsienyje
- Kosorciumo susitikimo organizavimas Lietuvoje

Stažuotės Prancūzijoje

2014 08 25
Prancūzijos ambasada skiria stipendijas trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms Prancūzijoje (1-2 mėn). Skelbiamas konkursas stažuotėms 2014 m. spalio-gruodžio mėnesiams. Norinčius dalyvauti atrankoje, prašoma siųsti dokumentus iki rugsėjo 30 d. Norintys vykti stažuotis dar spalio mėnesį, dokumentus turėtų pateikti iki rugsėjo 12 dienos.

Anketą ir informaciją apie kitus dokumentus rasite šioje nuorodoje: http://www.institutfrancais-lituanie.com/spip.php?rubrique192&lang=lt

XIII-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija

Lietuvos Biochemikų Draugijos XIII-oji tarptautinė konferencija vyko 2014 m. birželio 18-20 d.d. Birštono kultūros centre. Birželio 17 d. vyko jaunųjų biochemikų simpoziumas.

Parengta labai įdomi programa, pranešimus skaitė žinomiausi Lietuvos ir užsienyje dirbantys lietuvių bei kitų šalių mokslininkai.

Viskas apie Konferenciją>>

Paskelbti pirmieji „Horizonto 2020“ kvietimai teikti paraiškas


2013 12 11
Europos Komisija (EK) paskelbė pirmuosius programos „Horizontas 2020“ kvietimus teikti paraiškas. Numatyta, kad 2014–2015 metais stiprinti žiniomis grįstą Europos ekonomiką ir spręsti visuomenei aktualias problemas bus skirta daugiau nei 15 mlrd. eurų. Siekdama suteikti tyrėjams ir verslui daugiau aiškumo apie būsimas mokslo politikos kryptis, EK pirmą kartą finansavimo prioritetus nustatė dvejiems metams. 2014 metais pagal juos numatyta skirti 7,8 mlrd. eurų:

Pažangus mokslas (Excellent Science) – 3 mlrd. eurų, iš kurių 1,7 mlrd. bus skirta Europos mokslo tarybos dotacijoms ir 800 mln. eurų Marie Skłodowska-Curie veikloms;

Pramonės lyderystė (Industrial Leadership) – 1,8 mlrd. eurų, skirti sustiprinti Europos pramonės lyderystę tokiose srityse kaip informacinės ir ryšių technologijos, nanotechnologijos, pažangi gamyba, robotika, biotechnologijos ir kosmosas;

Visuomenės iššūkiai (Societal Challenges) – 2,8 mlrd. eurų bus skirta inovatyviems projektams 7-iuose programos visuomenės iššūkiuose: sveikata; maistas, žemės ūkis, jūros tyrimai ir bioekonomika; energetika; transportas, klimatas, aplinka, išteklių efektyvumas ir žaliavų tiekimas; įtrauki visuomenė; saugumas.

Daugiau informacijos apie programą oficialiame „Horizontas 2020“ tinklalapyje.

Kvietimas teikti paraiškas


2013 11 12
7BP ERA-NET projekto biologinės įvairovės srityje BiodivERsA2 ir Jungtinio programavimo iniciatyva „Žemės ūkis, aprūpinimas maistu ir klimato kaita“ (JPI FACCE) paskelbė 2013–2014 m. kvietimą finansuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus. Plačiau apie paraiškų teikimus, reikalavimus galima rasti LMT svetainėje.

Vilniaus Universitetas pripažintas dirbančiųjų su bandomaisiais gyvūnais mokymo organizatoriumi

 

Vilniaus universiteto Biochemijos institute nuo 1999 m. skaitomas Gamtos mokslų fakulteto studijų kursas Laboratorinių gyvūnų mokslas. Šio kurso programa buvo sudaryta vadovaujantis Europos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijų federacijos reikalavimais. Kurso klausytojai, išlaikę egzaminus, gavo pažymėjimus, suteikiančius teisę Lietuvoje planuoti ir vykdyti eksperimentus, kuriuose naudojami laboratoriniai gyvūnai. 1999 - 2012 m. iš viso išduotas 241 pažymėjimas.

Nuo 2013 m. sausio 1 d., įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/63/ES Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, kurso programa buvo patikslinta vadovaujantis Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012-10-31 d. įsakymu Nr. B1-866.

Patikslinus programą ir įvykdžius kitus ES direktyvos reikalavimus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J. Milius 2013-08-28 d. raštu Nr. 136-(1.9)-2130 informavo, kad parengta Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo programa ir šio kurso organizavimas atitinka reikalavimus, Vilniaus universitetas pripažįstamas asmenų, dirbančių su bandomaisiais gyvūnais, mokymo organizatoriumi, o baigusieji šį kursą įgyja teisę vykdyti eksperimentus Europos Sąjungos šalyse.

Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursas skaitomas Vilniaus universiteto Biochemijos institute (Mokslininkų g. 12, Vilnius), platesnė informacija teikiama tel.: (8 5) 2729144 arba (8 5) 2398200 bei elektroniniu paštu: virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt arba dinara.alekniene@gf.vu.lt.