Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

   

Vilniaus Universitetas
Biochemijos institutas

 

Mokslininkų g. 12   
LT-08662 Vilnius

Tel.: 8-5 2729144
El.p.: biochemija@bchi.vu.lt
FameLab

Vilniaus Universiteto naujienos

VU Biochemijos instituto mokslininkai dalyvauja „Horizon 2020“ mokslinių tyrimų projekte INMARE

2015 04 10
INMARE

Suburta tarptautinė, daugiau nei 20 mokslo ir pramonės institucijų iš 12 šalių jungianti darbo grupė, vadovaujama prof. Peterio Golyshino ir dr. Olgos Golyshinos iš Bangoro universiteto (Didžioji Britanija), laimėjo „Horizon 2020“ programos finansuojamą 6 mln. eurų vertės ketverių metų trukmės projektą INMARE („Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea“). Jame dalyvauja VU Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius, vadovaujamas dr. Rolando Meškio. Toliau...

Kvietimas teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems tyrėjams“

2015 02 11
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems tyrėjams“ (ERC-2015-AdG). Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų. Paraiškas galima teikti iki 2015 m. birželio 2 d.
Plačiau apie kvietimą galima rasti LMT svetainėje ir Europos Komisijos tinklalapyje.

Biochemijos institutas vykdys „Žilibero“ programos finansuojamą projektą


2014 12 03
Baigėsi Lietuvos mokslo tarybos skelbtas konkursas 2015–2016 metais finansuoti bendrus Lietuvos–Prancūzijos mokslininkų projektus pagal programą „Žiliberas“. Paryžiuje vykusiame dvišalio komiteto posėdyje nutarta finansuoti šešis iš 12-os programos projektus. Finansavimas skirtas ir Biochemijos instituto projektui "Viozino darinių susidarymą transportinėje RNR katalizuojančių fermentų struktūros-funkcijos tyrimai", vadovas - Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vyr. mokslo darbuotojas dr. Jaunius Urbonavičius.

Geriausias magistro baigiamasis darbas


Paaiškėjo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) konkurso „Geriausi magistro baigiamieji darbai 2014“ rezultatai. Lauros Abariūtės darbas „Mikroperoksidazės-11 adsorbcija ir bioelektrokatalizė trimatėse struktūrose“ pripažintas geriausiu 2014 m. magistro baigiamuoju darbu fizinių mokslų srityje. Darbas atliktas VU Biochemijos institute Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriuje, vadovas habil. dr. Gediminas Niaura.

Darbas skirtas adsorbuotos mikroperoksidazės-11 and aukso nanodalelių molekulinės struktūros ir funkcijos tyrimams. Eksperimentai buvo atliekami dvejuose tyrimų centruose. Spektriniai matavimai buvo atlikti VU Biochemijos institute, o kvarco kristalo mikrosvarstyklių ir elektrocheminiai tyrimai buvo atlikti Malmės (Malmö) universitete, Švedijoje, vadovaujant prof. Tautgirdui Ruzgui. Buvo suformuota daugiasluoksnė mikroperoksidazės ir aukso nanodalelių struktūrą ir naudojant Ramano spektroskopijos, spektroelektrochemijos, kvarco kristalo mikrosvarstyklių ir elektrocheminius metodus parodyta, kad tokia struktūra yra perspektyvi hemo aktyvų centrą turinčių biomolėkulių tiosioginės elektronų pernašos tyrimuose ir konstruojant biojutiklius bei kuro elementus.

LMT kvietimas


Lietuvos mokslo taryba skelbia 2015 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2015 m. balandžio 17 d. 15 val.
Plačiau apie kvietimą galima rasti LMT svetainėje.

Eureka projektas

2014 10 25
Biochemijos institute pradėtas vykdyti Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programos „Eureka“ projektas E!8835 HemoSensor "Multiple biosensor device for hemodialysis patients" (Daugiafunkcinis biojutiklis skirtas hemodializės pacientams). Projekto vadovė dr. J. Razumienė.

MITA kvietimas

2014 08 25
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra finansuoja Lietuvos tyrėjams kelionių išlaidas į tarptautinius renginius.

Remiamos veiklos:
- Informaciniai ir partnerių paieškos renginiai (tyrėjų ir mokslo vadybininkų dalyvavimas)
- Konsorciumo susitikimai užsienyje
- Kosorciumo susitikimo organizavimas Lietuvoje

XIII-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija

Lietuvos Biochemikų Draugijos XIII-oji tarptautinė konferencija vyko 2014 m. birželio 18-20 d.d. Birštono kultūros centre. Birželio 17 d. vyko jaunųjų biochemikų simpoziumas.

Parengta labai įdomi programa, pranešimus skaitė žinomiausi Lietuvos ir užsienyje dirbantys lietuvių bei kitų šalių mokslininkai.

Viskas apie Konferenciją>>

Paskelbti pirmieji „Horizonto 2020“ kvietimai teikti paraiškas


2013 12 11
Europos Komisija (EK) paskelbė pirmuosius programos „Horizontas 2020“ kvietimus teikti paraiškas. Numatyta, kad 2014–2015 metais stiprinti žiniomis grįstą Europos ekonomiką ir spręsti visuomenei aktualias problemas bus skirta daugiau nei 15 mlrd. eurų. Siekdama suteikti tyrėjams ir verslui daugiau aiškumo apie būsimas mokslo politikos kryptis, EK pirmą kartą finansavimo prioritetus nustatė dvejiems metams. 2014 metais pagal juos numatyta skirti 7,8 mlrd. eurų:

Pažangus mokslas (Excellent Science) – 3 mlrd. eurų, iš kurių 1,7 mlrd. bus skirta Europos mokslo tarybos dotacijoms ir 800 mln. eurų Marie Skłodowska-Curie veikloms;

Pramonės lyderystė (Industrial Leadership) – 1,8 mlrd. eurų, skirti sustiprinti Europos pramonės lyderystę tokiose srityse kaip informacinės ir ryšių technologijos, nanotechnologijos, pažangi gamyba, robotika, biotechnologijos ir kosmosas;

Visuomenės iššūkiai (Societal Challenges) – 2,8 mlrd. eurų bus skirta inovatyviems projektams 7-iuose programos visuomenės iššūkiuose: sveikata; maistas, žemės ūkis, jūros tyrimai ir bioekonomika; energetika; transportas, klimatas, aplinka, išteklių efektyvumas ir žaliavų tiekimas; įtrauki visuomenė; saugumas.

Daugiau informacijos apie programą oficialiame „Horizontas 2020“ tinklalapyje.

Vilniaus Universitetas pripažintas dirbančiųjų su bandomaisiais gyvūnais mokymo organizatoriumi

 

Vilniaus universiteto Biochemijos institute nuo 1999 m. skaitomas Gamtos mokslų fakulteto studijų kursas Laboratorinių gyvūnų mokslas. Šio kurso programa buvo sudaryta vadovaujantis Europos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijų federacijos reikalavimais. Kurso klausytojai, išlaikę egzaminus, gavo pažymėjimus, suteikiančius teisę Lietuvoje planuoti ir vykdyti eksperimentus, kuriuose naudojami laboratoriniai gyvūnai. 1999 - 2012 m. iš viso išduotas 241 pažymėjimas.

Nuo 2013 m. sausio 1 d., įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/63/ES Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, kurso programa buvo patikslinta vadovaujantis Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012-10-31 d. įsakymu Nr. B1-866.

Patikslinus programą ir įvykdžius kitus ES direktyvos reikalavimus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J. Milius 2013-08-28 d. raštu Nr. 136-(1.9)-2130 informavo, kad parengta Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo programa ir šio kurso organizavimas atitinka reikalavimus, Vilniaus universitetas pripažįstamas asmenų, dirbančių su bandomaisiais gyvūnais, mokymo organizatoriumi, o baigusieji šį kursą įgyja teisę vykdyti eksperimentus Europos Sąjungos šalyse.

Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursas skaitomas Vilniaus universiteto Biochemijos institute (Mokslininkų g. 12, Vilnius), platesnė informacija teikiama tel.: (8 5) 2729144 arba (8 5) 2398200 bei elektroniniu paštu: virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt arba dinara.alekniene@gf.vu.lt.