Pradinis

Naujienos

Apie projektą

Veiklos

Seminarai

Žodynas

Žmonės

Mokomoji medžiaga

Kontaktai


Lietuvos biochemiku draugija

Veikla

Biochemijos terminų žodynas (lietuvių-anglų k.)

A B C D E F G H J K L M N O P R S Š T U V Z Ž W X

Siūlomi nauji terminai

Lietuviškas terminas

Angliškas terminas

Anksčiau vartotas terminas

Aktino gijos

actine fibrilles

aktino fibrilės

Aktyvikliai

activators

aktyvatoriai

Antriniai signalo tarpininkai

second messengers

antriniai signalo perdavikliai

Atitiklumas (atitiklus)

complementarity (complementary)

komplementarumas, komplementarus

Baidiklis

repelent

repelentas

Baigmė

termination

terminacija

Baltymų eismas

protein trafficking

nebuvo

Baltymų nutaikymas

protein targeting

nebuvo

Betvarkiai baltymai

unfolded proteins, unstructured proteins

nebuvo

Erdvėskyra

compartmentation

kompartmentacija

Daugiagalis

pliuripotential

pliuripotencinis

Daugiavaistis atsparumas

multidrug resistance

nebuvo

Daugikliai

proliferators

nebuvo

Dengtoji pūslelė

coated vesicle

nebuvo

Didžiaenergis junginys

macroergic compound

makroergas

Grąžinamoji pernaša

retriewal transport

nebuvo

Gaudyklė (radikalų)

scavanger

nebuvo

Grąžinimo signalas

retriewal signal

nebuvo

Gretšakė

shunt

nebuvo

Grįžtamoji pernaša

retrograde transport

retrogradinė pernaša

Ilginimas

elongation

elongacija

Įnaša

import

importas

Inkariniai baltymai

anchor proteins

nebuvo

Integralieji membranų baltymai

integral membrane protein

nebuvo

Išnaša

export

eksportas

Išsauga

salvage

nebuvo

Išveiklintas genas

knock-out gene

nebuvo

Įveiklintas genas

knock-in gene

nebuvo

Judinamieji baltymai

motor proteins

motoriniai baltymai

Klatrino danga

clathrine coat

nebuvo

Kliudiklis

represor

represorius

Ląstelės griaučiai

cytoskeleton

citoskeletas

Liekamasis kūnelis

residual body

nebuvo

Membranų paviršiaus baltymai

periferal membrane protein

nebuvo

Membranų pūslelės

membrane vesicles

membranų vezikulos

Mikrovamzdeliai

microtubules

mikrotubulės

Nutildymas (geno)

silencing (genes)

nebuvo

Organelė

organelle

organoidas

Neurosiuntiklis

neurotransmitter

neurotransmiteris

Pagrindinis metabolinis greitis

basic metabolic rate

bazinis metabolinis greitis

Pakantumas

tolerance

tolerancija

Palengvintoji pernaša

facilitated transport

nebuvo

Palydovinė DNR (kūnai)

satellite DNA (bodies)

satelitinė DNR

Pradėtis

initiation

iniciacija

Prieplaukos baltymas

docking protein

nebuvo

Priežiūros mechanizmai

maintenance mechanism

nebuvo

Perrašyti

transcribe

transkribuoti

Perverpimas (gijos)

threadmilling

nebuvo

Priekiba

adhesion

adhezija

Priešnaša

antiport

antiportas

Pritaikymo baltymai

adaptor proteins

baltymai adaptoriai

Pūslelių pernaša

vesicle transport

nebuvo

Sąnaša

simport

simportas

Sankaupa

cluster

klasteris

Sankiba

cohesion

kohezija

Seka inkaras

stop-transfer sequence

nebuvo

Saugojimo grūdeliai

storage granules

saugojimo granulės

Skaidymas

degradation

degradacija

Sklidimas

propagation

nebuvo

Skatiklis

stimulus

stimulas

Slopiklis

inhibitor

inhibitorius

Slopinimas

inhibition

inhibavimas

Stipriklis

enhanser

enhanseris

Suviręs galas

barbed end

nebuvo

Šaudyklė

shuttle

nebuvo

Talpyklos

cisternae

cisternos

Ubikvitinas

ubiquitin

nebuvo

Užpildas

matrix

matriksas, matrica

Veiksnys

factor

faktorius

Viennaša

uniport

uniportas

Vilioklis

attractant

atraktantas

Ieškoma atitikmenų

 

 

 

sequestration

 

 

internalisation

 

 

feromone

 

 

recycling

 

 

terminal differentiaton

 

 

pointed end

 

 

effector